Wyciąg ze Statutu Szkoły

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły.
 2. Rada pedagogiczna.
 3. Rada szkoły – o ile zostanie powołana
 4. Rada rodziców.
 5. Samorząd uczniowski.

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
 4. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.
 5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej.
 6. Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 9. Dyrektor decyduje w sprawach:
  • Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  • Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych.
  • Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
  • Dotyczących wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
  • W sprawach innych określonych odrębnymi przepisami.
 10. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest ponadto za:
  • Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.
  • Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
  • Zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
 11. Dyrektor, wykonując swoje zadania, współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i radą szkoły, o ile zostanie powołana, przestrzegając zasad zawartych w regulaminach powyższych organów, jak również ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi.
 12. Dyrektor szkoły, na mocy uchwały rady pedagogicznej, może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli zastosowane wcześniej kary określone w regulaminie uczniowskim, w tym przeniesienie do innej klasy, nie wpłynęły na poprawę postępowania ucznia.

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Kompetencje stanowiące:
  • Przygotowywanie statutu szkoły lub jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie rodziców, radzie szkoły o ile zostanie powołana.
  • Planowanie i zatwierdzanie planu pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, radę szkoły o ile zostanie powołana.
  • Opracowanie szczegółowych zasad systemu oceniania w szkole.
  • Okresowe i roczne analizowanie stanu nauczania i wychowania oraz zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną.
  • Organizowanie wewnętrznego samokształcenia.
  • Współdziałanie z rodzicami.
 2. Zatwierdzanie:
  Wniosków w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar.
  Szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
 3. Opiniowanie:
  • Organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  • Projektu finansowego szkoły.
  • Wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród Kuratora, Prezydenta Miasta Gdańska i Ministra oraz innych ważnych wyróżnień.
  • Propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • Kandydatury wicedyrektora wskazanej przez dyrektora szkoły.
  • Wniosków do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
  • Wniosków do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
  • Wniosków do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.
  • Wniosków o zezwolenie na indywidualny tok nauczania ucznia.
 4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa regulamin rady pedagogicznej.

RADA SZKOŁY

 1. Rada szkoły decyduje w sprawach:
  • Uchwalania statutu szkoły i ewentualnych zmian w statucie.
  • Uchwalania regulaminu swojej działalności.
  • Ustanawiania odznak dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.
 2. Rada szkoły opiniuje w szczególności:
  • Roczny plan finansowy szkoły.
  • Plany pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów.
  • Może wnioskować o odwołanie z funkcji kierowniczych.
  • Organizację tygodnia pracy szkoły.
  • Inne istotne – według rady szkoły – sprawy dla szkoły.
 3. Rada szkoły może wystąpić z inicjatywami w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 4. Rada szkoły może gromadzić fundusze dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie rady.
 5. W przypadku, gdy rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.
 6. Szczegółowy zakres działań i kompetencji określać będzie regulamin rady szkoły.

RADA RODZICÓW

 1.  Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
  • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
  • Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły; organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa regulamin rady rodziców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Do zadań rady uczniowskiej należy:
  • Przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego.
  • Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobów ich wykonania.
  • Gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego.
  • Wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
  • Proponowanie kandydata na opiekuna samorządu szkolnego.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
 3. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 4. Szczegółowy zakres działań, zadań oraz kompetencji określa regulamin samorządu uczniowskiego.