Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gdańsku

Organami zespołu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły;
 3. Rada Pedagogiczna Przedszkola;
 4. Rada Rodziców Szkoły;
 5. Rada Rodziców Przedszkola;
 6. Rada Zespołu;
 7. Samorząd Uczniowski Szkoły.

DYREKTOR

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie jest Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.

 1. Kieruje bieżącą działalnością zespołu i reprezentuje zespół na zewnątrz;
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 4. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły i Radzie Pedagogicznej Przedszkola;
 5. Realizuje uchwały Rady Zespołu i Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 6. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
 7. Dysponuje środkami finansowym określonymi w planie finansowym zespołu, zaopiniowanym przez radę zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 9. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 10. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 11. Powierza stanowisko Wicedyrektora i odwołuje z niego po zasiągnięciu opini organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych;
 12. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 13. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 14. Dba o powierzone mienie.