Ważne Informacje

Szanowni Rodzice!


Należność za żywienie w danym miesiącu podajemy na tablicach informacyjnych w szkole lub u intendentki szkoły p. Joanny Kuczyńskiej.

Uwzględnienie odliczeń za obiad jest zgłoszenie odwołania obiadów na określony czas - w sekretariacie lub na adres mailowy: j.kuczynska@zsp11.edu.gdansk.pl bądź telefonicznie pod umerem 690-459-946.             

Należność za żywienie w roku szkolnym 2021/2022
Ilość dni żywieniowych w

dla klas 1-8

  • czerwiec 16 x 5 zł = 80 zł,

dla klasy 0

  • obiady - czerwiec 21 x 5 zł = 105 zł
  • II śniadanie - czerwiec 21 x 2,50 zł = 52,50 zł,


cena jednostkowa obiadu: 5 zł

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie na wydzielony rachunek bankowy szkoły
49 1240 1268 1111 0010 3841 0928. 

tytuł przelewu: obiady, miesiąc żywieniowy, imię i nazwisko dziecka, klasa

Opłata za kartę abonamentową jest jednorazowa w kwocie 8 zł i należy jej dokonać na konto Rady Rodziców
12 1020 1811 0000 0902 0354 7205.

tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza wraz z dopiskiem KARTA OBIADOWA.

Płatności za listopad należy dokonać do 10 grudnia.

  1. Zapisy na obiady przyjmowane są w stołówce szkolnej. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk deklaracji.
  2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry.
  3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w Szkole dokonuje się w następnym miesiącu licząc od następnego dnia po zgłoszeniu.
  4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas na adres: j.kuczynska@zsp11.edu.gdansk.pl lub w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznie pod numerem 690-459-946.
  5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia miesiąca tylko na konto szkoły.
  6. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu naliczane będą odsetki ustawowe.
  7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

Regulamin pobierz

Umowa pobierz

Rezygnacja pobierz

Smacznego