Wyciąg ze Statutu Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające w szczególności Program Wychowawczy Szkoły Szkolny Program Profilaktyki oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Celem szkoły jest:

 1. Kształcenie i wychowanie przygotowujące ucznia do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie, a w szczególności:wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; kształcenie umiejętności wykorzystywania przez uczniów posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadańi rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny i poszanowania polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
 3. Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz zrozumienie potrzeb drugiego człowieka w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.
 4. Wypracowanie zdrowego stylu życia.
 5. Przygotowanie ucznia do bezpiecznego i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 6. Wspieranie w rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Zadaniem szkoły jest:

 1. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających w jej obwodzie i kontrolowanie jego spełniania.
 2. Zapewnienie integralności kształcenia i wychowania.
 3. Przekazanie uczniom ogólnej wiedzy o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy.
 4. Zapewnienie warunków do zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez organizację konkursów i zawodów oraz prowadzenie kółek i zajęć dodatkowych.
 5. Integrowanie różnych dziedzin wiedzy poprzez, edukację wczesnoszkolną, realizację projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych oraz spójne programy nauczania zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania.
 6. Wychowanie i kształcenie wrażliwego i otwartego na świat ucznia.
 7. Spełnianie funkcji kształcącej, wychowawczej, kulturotwórczej poprzez stwarzanie warunków umożliwiających harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka.
 8. Zapewnienie uczniom opanowania niezbędnych umiejętności, jak np. korzystania z różnych źródeł informacji i rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi.
 9. Umożliwienie nabywania doświadczeń czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej,
 10. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym warunków do wszechstronnego rozwoju.
 11. Rozwijanie poczucia patriotyzmu poprzez obchody świąt państwowych, święta szkoły, oraz inne uroczystości szkolne z wykorzystaniem ceremoniału szkolnego – sztandaru szkoły.
 12. Prowadzenie działań profilaktycznych i zajęć umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspakajanie potrzeb psychicznych i społecznych.
 13. Umożliwienie nabywania doświadczeń czynnego udziału w ruchu drogowym.
 14. Promowanie zdrowego stylu życia