Przeprowadzone kontrole kuratoryjne

  • 15 kwietnia 2010 rok - Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego - nie stwierdzono niezgodności, nie wydano zaleceń.
  • 8 kwietnia 2011 rok - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - nie stwierdzono niezgodności, nie wydano zaleceń.
  • 13 lutego 2012 rok -Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych - nie stwierdzono niezgodności, nie wydano zaleceń.
  • 24 września 2012 - 8 października 2012 - Ewaluacja problemowa: efekty i zarządzanie

Wnioski z ewaluacji:

W szkole prowadzona jest analiza osiągnięć uczniów i wyników sprawdzianu, formułowane na jej podstawie wnioski są wdrażane, jednak nie zawsze przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Różnorodne inicjatywy realizowane w szkole sprzyjają wyrównywaniu szans edukacyjnych i stwarzają możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi na miarę jego możliwości. Nauczyciele są zaangażowani w działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów umiejętnie motywując ich do pracy. Uczniowie i rodzice mają świadomość, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli. Prowadzone przez szkołę działania wychowawcze, podejmowane w oparciu o diagnozę zachowań i zagrożeń, dają uczniom poczucie bezpieczeństwa. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, udział uczniów w licznych konkursach, projektach oraz uroczystościach szkolnych i środowiskowych stwarzają możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów. Efektywna współpraca szkoły z partnerami wpływa na polepszenie warunków lokalowych oraz przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów. W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach, w ramach której nauczyciele systematycznie dokonują analizy efektów swojej pracy planując dalsze działania. Nauczyciele świadomie i aktywnie biorą udział w procesie ewaluacji wewnętrznej, dostrzegając celowość wspólnie realizowanych działań usprawniających ich pracę oraz funkcjonowanie szkoły. Wypracowane wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego stanowią podstawę planowania pracy na kolejne lata, wpływając jednocześnie na doskonalenie pracy szkoły. Baza lokalowa i wyposażenie szkoły są wystarczające do realizacji podstawy programowej.